معرفی

مشخصات فردی

داود رشتچیان

نام - نام خانوادگی : داود   رشتچیان

پست الکترونیکی : rashtchian@sharif.edu

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه منچستر انگلستان (UMIST)

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی شیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی

مرتبه علمی : استاد

پایه : 33

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1367-11-01

داود رشتچیان
داود رشتچیان

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی شیمی
مرتبه علمی :
    استاد
^